Eitaro Attacker | Surabaya BlackHat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zaproszenie na szkolenie dla ngo

Nawiązując do ogłoszonego konkursu ofert na upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Zwierzyn serdecznie zaprasza organizację pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Zwierzyn do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. „ Przygotowanie wniosków na realizację zadania publicznego”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 marca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie. Rozpoczęcie o godzinie 11.00

Szkolenie poprowadzą pracownicy Fundacji Collegium Polonicum – specjaliści w dziedzinie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 27 lutego 2015 r. na nr 957617580 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prośba o głosy dla przedszkola Leśńe Skrzaty w Górkach Noteckich

Drodzy Internauci, a w szczególności Rodzice,

małe przedszkolaki z Górek Noteckich zwracają się do WAS z prośbą o głosowanie na ich pracę w konkursie ekologicznym. Dzieci ciężko się napracowały, a efekt jest piorunujący. Nagrodą w konkursie jet wyposażenie przedszkola w zabawki i pomoce na kwotę 4500,00 zł, kolejne miejsca również są premiowane, a nawet Internauci mają szanse na nagrody. Pomóżcie nam i naszym przedszkolakom, dzięki Wam może uda nam się doposażyć przedszkole, a tym samym szkołę w Górkach Noteckich. Zasady głosowania dostępne są po kliknięciu w link:

zasady głosowania

Proszę  wejść w galerię i wybrać w wyszukiwarce województwo lubuskie, wpisać Górki Noteckie i zagłosować na pracę naszych dzieci.

Liczymy na Wasze głosy!!!
W imieniu Małego Przedszkola "Leśne Skrzaty"-Anita Grabska

Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszenia

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Zwierzynie” Zapraszamy Państwa do złożenia ofert cenowej na wykonanie usługi : zamieszczenia ogłoszeń w prasie.

1.Zamawiający

Gmina Zwierzyn, 66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8 , tel. 957617580,

2.Przedmiot zamówienia


2.1. Wykonanie ogłoszenia w prasie:
Ogłoszenia prasowe informujące o realizacji projektu. Wykonanie i zamieszczenie jednego ogłoszenia w terminie do 31 października 2014 r.
Dokładny termin zamieszczenia ogłoszeń Zamawiający przedstawi Wykonawcy po podpisaniu zlecenia
Projekt graficzny, rozmiar ogłoszeń oraz treść ogłoszenia należy uzgodnić z Zamawiającym po otrzymaniu zlecenia

Rozmiar ogłoszeń:
- gazeta lokalna ogłoszenie prasowe o stanie realizacji projektu, rozmiar ogłoszenia nie mniejszy niż 10cm x 12cm
- gazeta regionalna ogłoszenie prasowe o stanie realizacji projektu, rozmiar ogłoszenia nie mniejszy niż 10cm x 12cm3. Termin realizacji zamówienia:

1.ogłoszenia w gazetach -zgodnie z ze specyfikacją w punkcie 2.1

4. Kryteria wyboru oferty

Cena – waga 100 %;
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych, która uzyska największą ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru: Cn/Cb X 100% = P

Gdzie:
Cn – cena najniższa;
Cb – cena oferty badanej;
P – całkowita liczba punktów

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.


5. Termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 24.10.2014 r. do godziny 14:00 w formie:
1. pisemnej w Urzędzie Gminy Zwierzyn ul .Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, pok. Nr 11
2. faxem: 957617105
3. drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.6. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Magdalena Jaroszek – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , 957617580

Kierownik Referatu Ogólnego

Magdalena Jaroszek

V Konkurs plastyczny - 'NAJPIĘKNIEJSZY PROJEKT ZE ŚRODKÓW LGD W MOJEJ GMINIE-II'

Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami" z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Wałowej 1 zaprasza szkoły podstawowe i świetlice wiejskie z terenu gmin: Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin (z wyłączeniem miasta Świebodzin oraz Zwierzyn) do udziału w V edycji konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejszy projekt ze środków LGD w mojej gminie-II". Prace plastyczne mają przedstawiać przykłady projektów zrealizowanych ze środków LEADER pozyskanych w ramach LGD. Celem konkursu jest rozpowszechnienie informacji o działalności LGD, promocja LEADERA i PROW oraz umożliwienie dzieciom w wieku 6-13 lat zaprezentowanie swojego talentu plastycznego i pozyskanie materiału do przygotowania ściennych kalendarzy Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami" na rok 2015. Autorzy zwycięskich prac otrzymają jedną z wybranych nagród oraz dyplomy.

 

Regulamin, ankieta, karta zgłoszeniowa

Ruszają konsultacje do LSR 2014-2020

Ruszają konsultacje do LSR 2014-2020 !

Czekamy na propozycje projektów współpracy.

Jednym z zakresów działania Leader ujętego w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 jest poddziałanie Wdrażanie projektów współpracy. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania swoich pomysłów.

Na obecnym etapie prac legislacyjnych wskazano, iż pomocą mogą być objęte następujące koszty kwalifikowalne:

zakup dóbr, usług,

roboty budowlane,

organizacja i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.,

najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów,

przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji,

tłumaczenia,

najem lub dzierżawa pomieszczeń, obiektów lub gruntu,

promocja i informacja,

wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy,

inne koszty związane z realizacją operacji.

Projekt współpracy polega na wspólnym działaniu w partnerstwie dwóch lub więcej lokalnych grup działania, mających wspólny do osiągnięcia cel. Choć bezpośrednio beneficjentem działania są lokalne grupy działania, to de facto pomoc ma służyć Państwu, zatem zwracamy się do Państwa o przedłożenie propozycji projektów współpracy na poniższym formularzu, gdyż zależy nam aby wykorzystanie tych środków spełniło Państwa oczekiwania i miało jak najlepszy wpływ na rozwój obszaru i poprawę jakości życia mieszkańców naszej lokalnej grupy działania.

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 68 475 46 23.

Zgłoszenia na kartach konsultacji można przesyłać do 14-11-2014 roku:

faxem na nr: 68 475 46 23

e-mailem na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

pocztą na adres: Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami", ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

Karta konsultacji do pobrania