Eitaro Attacker | Surabaya BlackHat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy pamiątkowej

Zapytanie ofertowe

Proszę o ofertę cenową na wykonanie:

• tablicy pamiątkowej o wymiarach 70cmx90cm

Według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów, przyjęte uchwałą nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

materiał: PCV o grubości 5 -7 mm

napisy: trwałe i czytelne

kolory : zgodnie z załącznikiem nr 3 i herbem gminy

materiał: odporny na działanie atmosferyczne

oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 5 lat.

Gmina Zwierzyn zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian co do treści w/w zamówienia.

Gmina Zwierzyn zatwierdza ostateczny projekt wykonania poszczególnych tablic.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych ( art. 4 pkt. 8).

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn

Termin: – do 30.10.2014 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najniższa cena spośród ważnych ofert – 100 %

Warunki płatności:

Faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru tablic.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

Oferty proszę składać do 21 października 2014 r. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Magdalena Jaroszek

Kierownik Referatu Ogólnego

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013


Prezentacja celów strategicznych i konsultacja

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2014 – 2022 podajemy do publicznej wiadomości wypracowane materiały z I i II konsultacji. Efekty zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej obrazującej projekt celów strategicznych, operacyjnych oraz wizji i misji gminy Zwierzyn. Zachęcamy mieszkańców gminy Zwierzyn do zaangażowania się w wypracowanie wniosków i uwag do opracowywanej Strategii.

Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami. Wszelkie uwagi i komentarze w tym zakresie prosimy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,   można przekazać również do sekretariatu Urzędu Gminy Zwierzyn do dnia 26 września 2014 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  pod numer 95 7617580.

 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn

na lata 2014-2022" władze Gminy Zwierzyn serdecznie zapraszają na 2-gie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

11 września 2014 r. o godzinie 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury „Jutrzenka" w Zwierzynie

Podczas konsultacji przedstawione zostaną m.in. wyniki prac pierwszego spotkania jak również omówione kierunki dalszych działań i celów. Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Mając na względzie powyższe ważne jest aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

Strategia Gminy Zwierzyn na lata 2015-2022 - ankieta do pobrania

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2014-2022 zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie   mającej na celu ocenę warunków życia oraz istotność działań dla mieszkańców i rozwoju gminy.

ankieta do pobrania

Państwa opinia pomoże w dokładniejszym zidentyfikowaniu potrzeb, które są najistotniejsze z punktu widzenia poprawy warunków i jakości życia w gminie Zwierzyn. Ostatecznie Strategia Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2014-2022 w większym stopniu wpisze się w realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Eugeniusz Krzyżanowski

Wójt Gminy Zwierzyn

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

WÓJT GMINY ZWIERZYN

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

1. NAZWA I ADRES ZESPOŁU : Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Gościmcu, Gościmiec 130,

66-542 Zwierzyn

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

3. WYMAGANE DOKUMENTY - określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 poźn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,

2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14. poz.114 z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 , z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,

numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. HUBERTA W GOSCIMCU"

w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 r. na adres:

URZĄD GMINY W ZWIERZYNIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 8

66-542 ZWIERZYN

za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu) lub osobiście w sekretariacie urzędu

(pok. nr 11). do godziny 15:00

6) INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie w ustawowym terminie.

Wójt Gminy Zwierzyn

Eugeniusz Krzyżanowski