Aktualności

        Witam na stronie internetowej Gminy Zwierzyn. Wierzę, że znajdą tu Państwo wiele cennych informacji o naszej gminie, jej walorach turystycznych i potencjale gospodarczym. Zapraszam do odwiedzenia Gminy Zwierzyn, gdzie każdy turysta, miłośnik przyrody i spokoju znajdzie coś dla siebie. Przepiękne widoki z pespektywy Noteci, malownicze starorzecze, bogata fauna i flora, przyjazne bobry, oswojone strusie, kilometry szlaków rowerowych, to tylko nieliczne atrakcje, które tutaj czekają i są na wyciągnięcie ręki. Łąki nadnoteckie z unikalnym systemem kanałów to idealne miejsca na przejażdżki lub rajdy konne. Spacerując boso po rosie można się rozkoszować ciszą i spokojem z dala od zgiełku miasta. Przez cały rok odbywają się u nas liczne imprezy kulturalne i sportowe. Wierzymy, że sami się Państwo przekonacie o tym jak życzliwi i gościnni są mieszkańcy naszej gminy. Serdecznie zapraszam.

                                                                                                Eugeniusz Krzyżanowski - Wójt Gminy Zwierzyn

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn

na lata 2014-2022" władze Gminy Zwierzyn serdecznie zapraszają na 2-gie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

11 września 2014 r. o godzinie 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury „Jutrzenka" w Zwierzynie

Podczas konsultacji przedstawione zostaną m.in. wyniki prac pierwszego spotkania jak również omówione kierunki dalszych działań i celów. Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Mając na względzie powyższe ważne jest aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

Strategia Gminy Zwierzyn na lata 2015-2022 - ankieta do pobrania

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2014-2022 zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie   mającej na celu ocenę warunków życia oraz istotność działań dla mieszkańców i rozwoju gminy.

ankieta do pobrania

Państwa opinia pomoże w dokładniejszym zidentyfikowaniu potrzeb, które są najistotniejsze z punktu widzenia poprawy warunków i jakości życia w gminie Zwierzyn. Ostatecznie Strategia Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2014-2022 w większym stopniu wpisze się w realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Eugeniusz Krzyżanowski

Wójt Gminy Zwierzyn

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

WÓJT GMINY ZWIERZYN

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu

1. NAZWA I ADRES ZESPOŁU : Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Gościmcu, Gościmiec 130,

66-542 Zwierzyn

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

3. WYMAGANE DOKUMENTY - określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 poźn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,

2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14. poz.114 z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 , z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,

numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. HUBERTA W GOSCIMCU"

w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 r. na adres:

URZĄD GMINY W ZWIERZYNIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 8

66-542 ZWIERZYN

za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu) lub osobiście w sekretariacie urzędu

(pok. nr 11). do godziny 15:00

6) INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie w ustawowym terminie.

Wójt Gminy Zwierzyn

Eugeniusz Krzyżanowski

Pobierz aplikację "Bezpieczne lubuskie"

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych zadań jakie polskie władze rządowe

i samorządowe mają do wykonania. W związku z tym, kierując się dobrem Lubuszan oraz wszystkich, którzy odwiedzają Ziemię Lubuską przygotowaliśmy darmową aplikację pod nazwą „Bezpieczne Lubuskie".

Aplikacja może być wykorzystywana przez użytkowników smartfonów posiadających system iOS, Android, Windows Mobile. Pozwala w prosty i wygodny sposób na bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące bezpieczeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji ma dostęp do aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Dzięki tej aplikacji można również sprawdzić aktualne informacje o utrudnieniach na drogach, jakie występują w regionie. Na interaktywnej mapie można sprawdzić również aktualne zagrożenia powodziowe. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zapoznania się z wieloma poradnikami. Można dowiedzieć się, jakie są rodzaje alarmów, aby móc

je w razie niebezpieczeństwa rozpoznać. Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać ze sklepów internetowych. Wszystkie informacje znajdujące się w aplikacji są aktualizowane na bieżąco.

Link do strony www na którym znajdziecie Państwo poszerzone informacje na temat aplikacji:

Bezpieczne lubuskie - aplikacja do pobrania

 

Jerzy Ostrouch

Wojewoda Lubuski

DNI GMINY ZWIERZYN 2014

Dni_Gminy_Zwierzyn_2_fb